...
Facebook like

類別: 巴别250

View:

巴别250 Babel 250 20160912 Ep10

0 Views

巴别250 Babel 250 20160912 Ep10

巴别250 Babel 250 20160905 Ep9

0 Views

巴别250 Babel 250 20160905 Ep9

巴别250 Babel 250 20160829 Ep8

0 Views

巴别250 Babel 250 20160829 Ep8

巴别250 Babel 250 20160822 Ep7

0 Views

巴别250 Babel 250 20160822 Ep7

巴别250 Babel 250 20160815 Ep6

0 Views

巴别250 Babel 250 20160815 Ep6

巴别250 Babel 250 20160808 Ep5

0 Views

巴别250 Babel 250 20160808 Ep5

巴别250 Babel 250 20160801 Ep4

0 Views

巴别250 Babel 250 20160801 Ep4

巴别250 Babel 250 20160725 Ep3

0 Views

巴别250 Babel 250 20160725 Ep3

巴别250 Babel 250 20160718 Ep2

0 Views

巴别250 Babel 250 20160718 Ep2

巴别250 Babel 250 20160711 Ep1

0 Views

巴别250 Babel 250 20160711 Ep1

巴别250 Babel 250

0 Views

什麼是巴别? 巴別是聖經中人類建的塔的名字,250是指全世界使用人數超過一百萬人​​的語言有250種。聖經中說,最初天下人都使用著同樣的語言... 但神靈憤怒於人類無止境的慾望,所以...

...